Home » ภาพกิจกรรม » กิจกรรมสัมนาวิชาการ ” District Cooling System & Build-Operate-Transfer (BOT) “

กิจกรรมสัมนาวิชาการ ” District Cooling System & Build-Operate-Transfer (BOT) “

สภาวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย กิจกรรมสัมนาวิชาการ เรื่อง ” District Cooling System & Build-Operate-Transfer (BOT) ”

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องสโรชา ชั้น  3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เนื่องจากในปัจจุบนได้เริ่มมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ โดยหลักการในการพัฒนาโครงการแบบครบวงจร และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้พนักงานเป็นสำคัญ รวมไปถึงแนวคิดการบริการจัดการทำความเย็นในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ หรือ District Cooling System และนวคิดการจัดการใช้น้ำเย็นแบบสัมปทาน  Build-Operate-Transfer (BOT)
เพื่อให้ วิศวกรที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ของ District Cooling System และแนวคิดการจัดการใช้น้ำเย็นแบบสัมปทาน Build-Operate-Transfer (BOT) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานได้เหมาะสม

Facebooktwitterpinterestlinkedin