Home » ภาพกิจกรรม » ภาพกิจกรรมงาน Pumps & Valves 2018

ภาพกิจกรรมงาน Pumps & Valves 2018

งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับความดัน ปั๊ม วาล์ว และข้อต่อ ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ประเทศไทยปรับสู่ยุค 4.0 จึงต้องมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอันเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษกิจ เพื่อพัฒนาประเทศ ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “Smart Factory” เป็นแนวทางพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญของหม้อไอน้ำ (Boiler) และปั๊ม วาล์ว (Pumps & Valves) ซึ่งเป็นเครื่องมือ และกำลังสำคัญในกระบวนการผลิต

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedin