Home » ภาพกิจกรรม » งานเลี้ยงสังสรรค์ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศฯ ประจำปี 2018

งานเลี้ยงสังสรรค์ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศฯ ประจำปี 2018

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ทางสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศฯ ได้จัดการจัดงานสัมมนาวิชาการ , การจัดงานประชุมใหญ่สามัญ และงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจําปี 2561
เพื่อให้สมาชิกและผู้มีอุปการคุณของสมาคมฯทุกท่าน ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และมีโอกาสได้รู้จัก กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการบริหารของสมาคม บุคคลผู้มีชื่อเสียงในวงการปรับอากาศ และตัวแทนของสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมสาขาต่างๆ
จัดที่ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202-203 ชั้น 2 ไบเทค บางนา ประเทศไทย

#Acat #สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

 

 

Facebooktwitterpinterestlinkedin