Home » News & Events » ACAT EXPO 2022

ACAT EXPO 2022

สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2565 ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ภายในงาน  สมาคมฯ ได้เปิดพืนที่แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีวิศวกรรมปรับอากาศ  ณ บริเวณ Mitr town’s Pre Function โดยมีบูธแสดงนวัตกรรมและเทศโนโลยีให้เยี่ยมชมกว่า 40 บูธ พร้อมทั้งมีงานสัมนาวิชาการ ดังนี้
– สัมนาวิชาการ หัวข้อ “วิศวกรรมปรับอากาศกับการก้าวข้ามขอบเขตแห่งเทคโนโลยี” สำหรับผู้สนใจทั่วไป ณ Hose Cinema 3 ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์

– สัมนาวิชาการ หัวข้อ “สู้เส้นทางอาชีพวิศวกรรมปรับอากาศ” สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่กำลังจบและกำลังเรียน ผ่านการเรียนวิชาวิศวกรรมปรับอากาศ

– สัมนาวิชาการ หัวข้อ “บทบาท HVAC กับ COVID-19 และโรคอุบัติใหม่ในอนาคต”

Facebooktwitterpinterestlinkedin