เจ้าหน้าที่บัญชี (บัญชีลูกหนี้)                                                             จำนวน   1  อัตรา

 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี, สมุดรายวันทั่วไป, กระทบยอดธนาคาร ภ.งด.ต่าง ๆ, เงินสดย่อย
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Google Workspace, SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ลักษณะงานโดยย่อ
       1. เปิดใบกำกับภาษี, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน
       2. แพลนวันรับชำระของลูกค้า
       3. นำเงินสด, เช็ค เข้าธนาคาร ตามแพลนของการเงิน
       4. บันทึกรับใน  SAP Program
       5. สรุป ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
       6. บันทึกสมุดรายวันทั่วไป
       7. ดูแลเงินสดย่อย
       8. กระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย
       9. ตรวจสอบและจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการการขายและรับชำระ เช่น แพลนการรับชำระเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชี (GL + ปิดงบการเงิน )                                                       จำนวน   1  อัตรา

 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านสมุดรายวันทั่วไป, กระทบยอดบัญชี, ปิดงบการเงิน
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Google Workspace, SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จัดเสนองบการเงินและรายงานต่าง ๆ
  ลักษณะโดยย่อ
       1. ตรวจสอบสมุดรายวันทั้วไป
       2. บันทึกสมุดรายวันทั่วไป ( ที่เกี่ยวข้อง )
       3. กระทบยอดบัญชี
       4. ปิดงบการเงิน
       5. จัดทำรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบัญชี
       6. จัดเสนองบการเงินและรายงานต่าง ๆ ใน รูปแบบ Presentation (Google Slide)

วิศวกรฝ่ายขาย ( Sales Engineer )                                                     จำนวน   1  อัตรา

 • หญิง / ชาย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนคติดี มีใจรักงานขายและบริการ และมี service mind
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

ช่างเทคนิค ( Technical Support )                                                       จำนวน   1  อัตรา

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการเขียน program for controller and commissioning ในระบบ RHVAC
 • Support after sales service
 • Corporate with internal and external company for new products
 • Support sales to develop new product as customer requirement
 • มีประสบการณ์ด้านงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทัศนคติดี มีใจรักงานขายและบริการ และมี service mind
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

สนใจสมัครงานสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-5135928 หรือส่ง Resume เข้ามาที่ info@qintersupply.com, anusorn@qintersupply.com


<<<คลิกเพื่อกรอกข้อมูลติดต่อกลับ>>>