Home » News & Events » Roadshow มิติใหม่ของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

Roadshow มิติใหม่ของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

เชิญร่วมชมงานประชุมสัมมนาเรื่อง Robotic Lighting System มิติใหม่ของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. – 13.10 น.
ณ เขตประกอบกํารอุตสําหกรรม ดับบลิวเอชเอ สระบุรี

09.00 – 10.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชน
10.00 – 10.10 น.     กล่าวเปิดงานโดย คุณวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
10.10 – 11.45 น.     บรรยายหัวข้อ Robotic Lighting System มิติใหม่ของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดย คุณ กัมปนาท ตันพิทักษ์สิทธิ์

11.45 – 12.00 น.     บรรยายหัวข้อ LED Expo Thailand งานแสดงสินค้านวัตกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างแห่งอนาคต โดย คุณ วิชนนท์  วิชัยยุทธ ผู้จัดการโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

12.00 – 12.10 น.     ถ่ายภาพร่วมกัน
12.10 – 13.10 น.     รับประธานอาหารกลางวัน

Facebooktwitterpinterestlinkedin